کراتین

كراتين:

کراتین تركيبي با اهميت محوري در متابوليسم انرژي به خصوص در سلول هاي عضلاني است و به همين دليل 90% ذخاير كراتين بدن در بافت هاي عضلاني يافت مي شود. بخشي از نياز كراتين در جانوران از منبع خوراكي با پروتئين حيواني تأمين مي گردد. توليد كراتين در چرخه de-Novo (سنتز از واحدهاي كوچكتر) و از طريق متيلاسيون نوعي اسيد آلي انجام مي شود كه از تركيب گليسين و آرژينين ايجاد مي گردد. در جانوراني كه سرعت رشد بالا است اين چرخه قادر به تأمين كامل اين نياز نيست. و طبيعتا از طر يق محصولات سنتتيك و يا خوراك با منشاء حيواني بايد تأمين گردد.
در كبد پس از تبديل اسيد آلي ياد شده به كراتين، انتقال آن به سلول هاي هدف آغاز مي گردد. عضلات بخش عمده اي از كراتين را در خود جاي داده اند. يكي از مسئوليت هاي مهم كراتين تضمين قابليت دسترسي ATP درون سلول ها در زمان مورد نياز و تأمين انرژي مورد نياز سلول ها است. كراتين پس از تخريب به كراتينين تبديل مي گردد و از طريق ادرار دفع مي گردد.