اسید آمینه

اسیدهای آمینه

تعادل اسيد هاي آمينه:

درك كافي از اين مهم ضروري به نظر مي رسد كه طيور گوشتي به خودي خود نيازي به پروتئين خام ندارند. بلكه آنها به ميزان دقيق و متعادل از تك تك اسيدهاي آمينه نيازمندند. متعادل نمودن اسيدهاي آمينه تحت عنوان « مفهوم پروتئين ايده آل » مطرح مي گردد. اين مفهوم به معناي آن است كه براي دستيابي به كارايي بهينه طيور به يك ميزان متعادل و معين به هر يك از اسيدهاي آمينه نياز داريم. كليه اسيدهاي آمينه جذب شده مازاد بر نياز پرنده در مقايسه « با تعادل ايده آل » در بدن سوخته و نيتروژن آن دفع مي گردد. با متعادل نمودن اسيدهاي آمينه خوراك، ميزان دفع نيتروژن به حداقل مي رسد و سودآ وري توليد به حداكثر خواهد رسيد. پس از انرژي اسيد هاي آمينه رتبه دوم هزينه هاي خوراك جوجه هاي گوشتي را به خود اختصاص مي دهند. از طريق ساخت اسيد هاي آمينه سنتتيك امروزه امكان برقرار نمودن تعال بين كليه اسيدهاي آمينه مورد نياز وجود دارد.